Huurvoorwaarden

1. VERHUUR

a. Na ontvangst van het contract (huurovereenkomst) geeft Willem Barentsz (verder te noemen de verhuurder) de huurder tot aan de eerste betaling optie op het gewenste schip.
b. Het contract wordt in PDF per e-mail aan de huurder opgestuurd, tenzij anders verzocht door de huurder.
c. Het contract dient binnen 3 dagen door de huurder te worden bekrachtigd door middel van het voldoen van de aanbetaling zoals vermeld in het contract.

2. BOEKING

Van een boeking is sprake in elk van de onderstaande gevallen:
a. tot 3 dagen na het aangaan van een optie.
b. 40% van de totaal verschuldigde huursom (of het bedrag genoemd in het contract), zijnde de aanbetaling, binnen 3 dagen na dagtekening van het contract door de verhuurder is ontvangen.
c. de totale huursom uiterlijk 3 weken voor aanvang van de huurperiode voldaan is.

3. BETALING

a. Na ontvangst van het contract door de huurder dient 40% van de totale huursom (of het bedrag genoemd in het contract), zijnde de aanbetaling, binnen 3 dagen na dagtekening van het contract door de verhuurder te zijn ontvangen. Het resterende bedrag dient uiterlijk 3 weken vóór de aanvang van de huurperiode door de verhuurder te zijn ontvangen.
b. Bij boeking binnen een kortere periode dan 3 weken dient de totale huursom direct na ontvangst van het huurcontract te worden voldaan, met een uiterste termijn van 3 dagen en tenminste 1 dag voorafgaande aan het begin van de huurperiode.
c. Bij de totale huursom zijn administratiekosten inbegrepen.
d. Bij de totale huursom is de waarborgsom à € 525,- contant niet inbegrepen. Deze dient bij aanvang van de huurperiode à contant te worden betaald aan de verhuurder of aan een door de verhuurder daartoe aangewezen persoon.

4. ANNULERING

Annuleringen door huurder worden alleen bij een aangetekende schriftelijke kennisgeving geaccepteerd onder opgaaf van de geldende reden. Bij annulering van de overeenkomst door de huurder gelden de volgende annuleringskosten uitgedrukt in procenten van de totale huursom:
– 2 tot 3 maanden voor aanvang van de huurperiode: 25%
– 1 tot 2 maanden voor aanvang van de huurperiode: 50%
– 2 weken tot 1 maand voor aanvang van de huurperiode: 75%
– 3 dagen tot 2 weken voor aanvang van de huurperiode: 90%
– minder dan 3 dagen voor aanvang van de huurperiode: 100%
Bij annulering zullen verder € 50,- administratiekosten bij de huurder in rekening worden gebracht.

5. WAARBORGSOM

Bij levering van het gehuurde zal de huurder aan de verhuurder een waarborgsom van € 525,- contant betalen, zijnde het eigen risico van de scheepsverzekering, welke som de verhuurder zal terugbetalen wanneer het gehuurde op tijd, schoon en zonder schade op de overeengekomen plaats is overgedragen aan de verhuurder. Zie artikel 15 in verband met uitzonderingen op terugbetaling van de waarborgsom.

6. ONTBINDING VAN HET HUURCONTRACT

a. De verhuurder behoudt zich het recht voor om bij gebleken ondeskundigheid ten aanzien van het varen en/of het navigeren van het schip door de huurder, de huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat de verhuurder tot enigerlei schadevergoeding en/of restitutie van het huurbedrag jegens de huurder gehouden is.
b. Indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. De verhuurder heeft dan tevens recht op vergoeding van zijn schade.
c. Als de huurder het vaartuig later dan overeengekomen terugbrengt heeft de verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huurprijs met een minimum van € 50,- en op schadevergoeding. Tenzij de late teruglevering niet aan de huurder kan worden toegerekend.

7. VAARGEBIED

Het vaartuig mag worden gebruikt op alle Nederlandse binnenwateren, evenals op de Waddenzee, het IJsselmeer en de grote rivieren. Uitbreiding van het vaargebied is alleen mogelijk indien dit schriftelijk met de verhuurder is overeengekomen.

8. SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID & VRIJWARING

a. De verhuurder heeft het verhuurde ten behoeve van de huurder tegen casco-schade of diefstal verzekerd voor de vaart op de Nederlandse binnenwateren. De verzekering kent een eigen risico per schadegeval (€ 525,-) dat ten laste van de huurder is. De verzekeringsvoorwaarden laten, onder toepassing van de Nederlandse wet, niet toe dat daarnaast – inzake de door de verzekering vergoede schade – enig bedrag op de huurder zal worden verhaald.
b. Huurder is aansprakelijk voor alle schade (waaronder begrepen de schade door eventueel verlies of diefstal of verduistering van het vaartuig of enig deel daarvan of enige daarbij behorende zaak), welke gedurende de huurtijd aan het vaartuig met toebehoren of met betrekking tot het vaartuig met toebehoren mocht worden veroorzaakt en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, behalve voor zover die schade onder de cascoverzekering is gedekt.
c. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade van of aan opvarenden of derden, waarvoor verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn.
d. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. die aan verhuurder mochten worden opgelegd in verband met gedurende de huurtijd door huurder en/of bestuurder en/of opvarenden van het vaartuig gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt huurder in de verhouding tot verhuurder, en voor zover mogelijk ook rechtstreeks in de verhouding tot de oplegger(s) van die boetes, transacties en administratieve sancties e.d. het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
e. Het bepaalde in lid c en d is niet van toepassing indien huurder bewijst dat de door verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een eigen gebrek van het vaartuig dat al aanwezig was bij de aanvang van de huur.
f. Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor huurder of de bestuurder van het vaartuig of opvarenden daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van het vaartuig met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt verhuurder geen aansprakelijkheid. Huurder wordt aangeraden hiervoor zelf een reisverzekering af te sluiten.
g. Indien huurder door welke omstandigheid dan ook geen gebruik kan maken van het vaartuig tijdens de huurperiode, draagt verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schade geen aansprakelijkheid, doch blijft huurder gehouden de overeengekomen huurprijs te voldoen.
h. Het bepaalde in lid e van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het bepaalde in lid f en g.

9. MELDPLICHT

De huurder is verplicht een feit, waaruit schade is voortgevloeid, kan voortvloeien en/of dat voor de verhuurder en/of verzekeraar van belang kan zijn, onmiddellijk aan de verhuurder mede te delen. De huurder zal zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder.

10. VERPLICHTING VERHUURDER

a. De verhuurder verplicht zich het gehuurde vaartuig gebruiksklaar op het afgesproken tijdstip beschikbaar te stellen. Het zal in goede staat verkeren; het zal tot gebruik waarvoor het bestemd is kunnen dienen.
b. Indien de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de huurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen, indien de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft. Verhuurder zal in dat geval direct alle reeds betaalde bedragen terugbetalen. Huurder heeft de mogelijkheid in plaats van ontbinding en/of schadevergoeding van verhuurder een redelijke boete te vorderen over elke dag dat het gehuurde later dan is overeengekomen wordt afgeleverd, gedurende ten hoogste het aantal dagen van de huurperiode. Het bovenstaande geldt niet als een redelijk alternatief wordt geboden.

11. VERPLICHTINGEN HUURDER

a. De huurder zal het vaartuig als een goed huurder en goed schipper overeenkomstig de bestemming gebruiken.
b. Huurder is niet gemachtigd het schip te besturen onder invloed van alcohol, drugs of andere verdovende middelen.
c. Huurder is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen en instructies, die de verhuurder hem aan het begin van de huurperiode verstrekt.
d. Huurder zal het vaartuig niet doorverhuren noch anderszins aan derden in gebruik afstaan.
e. Huurder zal geen veranderingen in of aan het vaartuig (laten) aanbrengen.
f. Aan het einde van de huurperiode zal de huurder het gehuurde op de overeengekomen tijd en plaats aan verhuurder overdragen in dezelfde staat waarin hij het ontvangen heeft.
g. Alle kosten voor het houden van en het varen met het gehuurde zoals havengelden, bruggelden, kadegelden, sluisgelden, liggelden, en kosten voor brandstof en verlichting zijn voor rekening van de huurder.
h. Huurder is aansprakelijk voor schade aan en verlies van het gehuurde, ontstaan gedurende de tijd dat hij het gehuurde onder zich heeft, onverminderd het bepaalde over het vaargebied. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel (ongeval), diefstal of vermissing van privé goederen. De huurder wordt aangeraden hiervoor een reisverzekering af te sluiten.
i. De verhuurder is gerechtigd om enigerlei (schade-) kosten voortkomende uit het niet naleven van artikelen uit de huurvoorwaarden door de huurder, rechtstreeks te verhalen op de huurder.

12. BEPERKINGEN

Het is de huurder onder meer niet toegestaan, tenzij in overleg en met schriftelijke toestemming van de verhuurder:
a. met meerdere bemanningsleden aan boord te verblijven dan diegenen welke in het contract zijn opgegeven.
b. aan wedstrijden deel te nemen.
c. huisdieren aan boord te houden.
d. uit te varen bij ongunstige weersomstandigheden of voorspelling van ongunstige weersomstandigheden.
e. ’s nachts te varen, uitgezonderd indien in overleg en gebruik makend van de wettelijk verplichte verlichting.
f. telefoongesprekken te voeren per marifoon.
g. andere vaartuigen te slepen.

13. REPARATIES

a. Met uitzondering van de in artikel 11.g genoemde kosten komt het normale onderhoud van het gehuurde voor rekening van de verhuurder.
b. Bij schade, pech, averij of anderszins neemt de huurder zo spoedig mogelijk contact op met de verhuurder.
c. Voor reparaties van € 25,- of meer heeft de huurder de toestemming van de verhuurder nodig, tenzij feitelijke omstandigheden dit verhinderen.
d. De huurder stelt de verhuurder en diens verzekeringsmaatschappij in de gelegenheid de schade te onderzoeken, voordat herstel plaatsvindt.
e. Bij pech, averij, schade of anderszins, welke niet het gevolg is van slijtage en onderhoud, is de huurder aansprakelijk voor de (gevolg)schade, de kosten van berging, redding en sleephulp. Hiervoor geclaimde vergoedingen zijn voor rekening van de huurder, tenzij deze hem niet kunnen worden toegerekend en de schade wordt gedekt door de lopende verzekering op het schip. De huurder dient in zijn belang zorgvuldig te werk te gaan bij het accepteren van hulp. De huurder wordt aangeraden een waarborg / gevolgschadedekking-verzekering van Unigarant af te sluiten.
f. Terugbetaling van reparatiekosten geschiedt na overleg van gespecificeerde rekeningen. De huurder zal vervangen onderdelen mee terug nemen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

14. BEPALINGEN M.B.T. JACHTHAVEN

a. Het is de huurder niet toegestaan om op/bij het haventerrein in een auto, aan boord van een schip of met andere middelen zoals bijvoorbeeld een tent, te overnachten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de verhuurder.
b. De huurder is gemachtigd maximaal 1 voertuig op het haventerrein te parkeren voor de duur van de vaartocht, waarbij het kenteken van het voertuig overeen komt met het kenteken genoemd in het door de huurder ingevulde contract.
c. Het voertuig wordt gestald op een door de verhuurder of havenmeester aan te wijzen plek.
d. De huurder gaat akkoord dat de verhuurder de naam van de huurder, het (mobiele) telefoonnummer en het kenteken van het te parkeren voertuig doorgeeft aan de havenmeester.

15. TERUGGAVE

a. De huurder dient aan het einde van de huurperiode het schip met volle brandstoftanks af te leveren. De huurder kan het laten afvullen van de tanks ook afkopen; gemaakte kosten worden in mindering gebracht op de waarborgsom.
b. Het schip wordt door de huurder tijdig, voor het aflopen van de verhuurperiode, in de thuishaven teruggebracht. Bij niet tijdige terugkomst in de thuishaven zullen de kosten voor deze vertraging, ook t.a.v. eventuele wachtende volgende huurders, voor rekening zijn van de huurder. Na het aflopen van de contractuele huurperiode is de verhuurder gerechtigd 5% van de weekprijs per uur in rekening te brengen wanneer de huurder zonder melding het schip te laat retourneert. Bij het te laat retourneren door de huurder van het schip met melding hiervan door de huurder en na akkoord van de verhuurder is verhuurder gerechtigd 2% van de weekprijs per uur in rekening te brengen.
c. Laat de huurder het schip op een andere plaats achter dan de thuishaven, dan zijn de kosten voor transport en vertraging voor rekening van de huurder; gemaakte kosten worden in mindering gebracht op de waarborgsom.
d. Beschadigingen, ontstaan tijdens de huurperiode, dienen door de huurder aan de verhuurder te worden gemeld. De schade zal op de waarborgsom in mindering worden gebracht.
e. Verhuurder blijft gerechtigd de huurder aansprakelijk te stellen voor niet gemelde schade (inclusief daaruit voortvloeiende kosten, boetes, ed.), ook indien de schade pas enige tijd na teruggave ontdekt wordt en de desbetreffende schade aantoonbaar tijdens de huurperiode van de huurder is ontstaan.
f. Indien de kosten genoemd in artikel 15.c en 15.d groter zijn dan het bedrag van de waarborgsom, dan dient de huurder de meerkosten direct na afloop van de huurperiode contant te voldoen.
g. Eventueel tijdens de verhuurperiode verloren materiaal dient door de huurder te worden vergoed.
h. Het schip wordt door de huurder, aan de hand van de inventaris- en checklijst, aan de verhuurder overgedragen.

16. OVERIGE BEPALINGEN

a. Opschriften in deze huurvoorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen.
b. Op de overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de verhuurder is gevestigd, of volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de verhuurder.